Vragen Trilokaal over vervanging blokverwarming in appartementen Sassenheim

Trilokaal heeft verleden week vragen gesteld over het vervangen van blokverwarming in appartementen aan het Kagerplein en de Platanenlaan in Sassenheim. Dit naar aanleiding van een artikel in de Teylinger en opmerkingen van bewoners dat woonstichting de Vooruitgang voornemens is om de blokverwarming in de flats te vervangen voor een aardgasgestookte CV-ketel in ieder appartement.

Trilokaal is verbaasd dat in deze tijd van overgang naar andere vormen van energie voor deze aardgasoplossing wordt gekozen. Trilokaal wil weten van het college in hoeverre deze plannen bij de gemeente bekend waren. Wat Trilokaal betreft staat dit plan haaks op het voornemen ‘Teylingen 100% duurzaam in 2030’. Daarnaast strookt dit ook niet met de prestatieafspraken op gebied van duurzaamheid die onlangs nog met de woonstichtingen zijn gesloten. Trilokaal wil daarom weten of er ook naar andere alternatieve vormen van verwarming is gekeken (zoals de installatie van een warmtepomp) en of het college bereid is om mee te werken aan een alternatief.

Duurzaamheid en het energieneutraal maken van de gemeente zijn twee grote speerpunten van Trilokaal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Oprichting Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT) weer een stapje dichterbij

Tijdens de Commissie Ruimte van dinsdag 16 januari zijn er wederom stappen gemaakt om de Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT) te realiseren. Tijdens de commissie is er gesproken over twee mogelijke scenario’s, voortvloeiend uit het eerdere haalbaarheidsonderzoek. Na doorontwikkeling van de plannen wordt er nu ingezet op een samenwerking met Meermaker, een duurzaamheidsaanjager uit de gemeente Haarlemmermeer. Trilokaal is enorm verheugd dat er bij dit langdurige project nog steeds goede vooruitgang wordt geboekt.

Trilokaal-raadslid Frans van Swieten complimenteerde tijdens de commissievergadering de opstellers van het rapport vanwege de goede analyse en onderbouwing. Hoewel Trilokaal graag had gezien dat er binnen Teylingen zelf een DMT kon worden opgezet, zien wij ook de kansen die de samenwerking met Haarlemmermeer met zich meebrengt. Trilokaal ondersteunt dit scenario dan ook volledig. Wel willen wij dat het College in verdere uitwerking de platform- en loketfunctie van de DMT beter benadrukt. Trilokaal vindt het belangrijk dat burgers en bedrijven dadelijk echt de mogelijkheid wordt geboden om laagdrempelig informatie in te winnen om ondersteund te kunnen worden bij het uitwerken van hun duurzaamheidsplannen.

De meeste partijen spraken tijdens de commissievergadering wederom hun steun uit voor de positieve intentie van de huidige plannen en zijn benieuwd naar de ‘frisse’ samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer op dit vlak. De originele plannen voor de DMT zijn in 2017 bedacht en ingediend door Trilokaal en destijds al met veel steun door de raad ontvangen. De DMT heeft als doel om duurzaamheidsinitiatieven in Teylingen aan te jagen en te ondersteunen. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 februari wordt er wederom over het voorstel gesproken.

Trilokaal maakt zich zorgen over crisis bij Woonstichting Vooruitgang

Naar aanleiding van diverse nieuwsberichten heeft Trilokaal vragen gesteld aan het College over de problemen bij Woonstichting Vooruitgang. De woonstichting werd op 21 december onder verscherpt toezicht geplaatst door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) na een aanhoudende bestuurlijke crisis. Trilokaal wil opheldering van het College over de gevolgen van de ontstane situatie.

Op 21 december werd de Woonstichting Vooruitgang onder verscherpt toezicht geplaatst nadat begin december de voltallige raad van commissarissen was opgestapt. Twee dagen daarvoor presenteerden de HLT-gemeenten de ‘Prestatieafspraken Wonen’, vastgelegd in samenwerking met onder andere de woningcorporaties Stek en Vooruitgang. Trilokaal wil graag weten welke consequenties de onder toezicht plaatsing van de Vooruitgang heeft voor de prestatieafspraken die de gemeente met de woonstichting heeft gemaakt. Trilokaal vreest dat de ambities voortkomend uit die prestatieafspraken (zoals betaalbaar bouwen, duurzaamheid en betere doorstroming) in het geding komen. Daarnaast wil Trilokaal weten wat de directe consequenties zijn voor lopende en toekomstige bouwprojecten als ook wat de consequenties zijn voor de inwoners.

Zowel betaalbare huisvesting als duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten van Trilokaal bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Trilokaal maakt zich ernstig zorgen of de situatie bij de Vooruitgang invloed heeft op huisvesting en duurzaamheid.

Trilokaal stelt vragen over handhaving rollatorvriendelijkheid Teylingen

Trilokaal heeft tijdens de gemeenteraad van donderdag 21 december vragen gesteld over de handhaving van de rollatorvriendelijkheid in de centra van Teylingen en de status van het uitstallingenbeleid. Nog te vaak ondervinden mensen met een rollator, rolstoel of krukken hinder vanwege onder meer borden en rekken die het trottoir blokkeren.

In de voorbije raadsperiode heeft Trilokaal zich er hard voor gemaakt om Teylingen toegankelijk te houden voor mensen met bijvoorbeeld een rolstoel of rollator. Tot nog toe is er echter geen duidelijk beleid opgesteld, waardoor handhaving bemoeilijkt word. Trilokaal wil daarom weten wat de status is van het uitstallingenbeleid en welke regels er vanaf 1 januari moeten gaan gelden. Het college laat in een reactie weten nog niet goed te weten of de verantwoording voor het uitstallingenbeleid bij de winkeliers gelegd moet worden of dat er nieuw beleid moet worden opgesteld. Momenteel wordt er enkel door BOA’s gehandhaafd op het moment dat er een melding bij de gemeente binnenkomt.

Trilokaal is niet tevreden met het antwoord van het College en wil hierover in de volgende commissie BFT van gedachten wisselen en vast laten stellen welke maatregelen er nu genomen kunnen worden om voor iedereen de winkelcentra goed toegankelijk te maken en te houden.

Trilokaal presenteert kandidatenlijst en verkiezingsprogramma

Trilokaal heeft haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. De vereniging is trots op haar sterkste lijst ooit, met kandidaten in alle leeftijdscategorieën die alle drie de dorpen vertegenwoordigen.

Naast lijsttrekker Rob ten Boden en zittende raadsleden Frans van Swieten (plek 3) en Dion Piket (plek 4), zijn er met Sandra Jasperse (plek 2) en Martijn van Duijvenbode (plek 6) ook twee jonge debutanten aangetreden. Interim-bestuursvoorzitter Fons Welters (plek 5), Lodewijk Grooters (plek 7), Arno de Fuijk (plek 8) en Mary van der Laak (plek 9) complementeren de top van de lijst die in totaal bestaat uit negentien kandidaten. De volledige kieslijst wordt later gepubliceerd.

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van Trilokaal draagt de titel “Uw toekomst in Teylingen”. De nadruk ligt bij het programma op een aan inwoners dienstbare gemeente, betere jeugd- en ouderenzorg, duurzaamheid, en het creëren van een woningaanbod dat aansluit bij de behoefte van jongeren en ouderen. Voor het volledige programma, kijk op de bijbehorende webpagina.