Trilokaal vraagt aandacht voor lokale Coronamaatregelen

Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft bij de Raadsvergadering van 24 september vragen gesteld over de speelruimte voor aanvullende lokale coronamaatregelen. Naar aanleiding van het sterk toenemende aantal besmettingen in de regio Duin- en Bollenstreek maakt Trilokaal zich zorgen en willen wij als partij graag meedenken over een lokale aanpak. 

Van Duijvenbode gaf aan dat er lokaal wellicht enige beperkingen zijn door de coördinatie van maatregelen vanuit de Veiligheidsregio, maar tegelijkertijd zijn er misschien ook volop kansen om lokaal het verschil te maken. Suggesties die wij zo voor ons zien zijn bijvoorbeeld het herplaatsen van de matrixborden, het weer verplicht stellen van het noteren van gegevens bij restaurants en horeca, extra voorlichting bij sportverenigingen of het starten van een jongerencampagne in samenwerking met de jongeren denktank.

Burgemeester Carla Breuer gaf in een reactie aan dat het heel erg gewaardeerd wordt als er mensen meedenken over de aanpak van de coronacrisis. De matrixborden zijn inmiddels weer geplaatst en er liggen plannen op de plank, o.a. voor het sturen van een kaart naar alle jongeren in Teylingen. Burgemeester Carla Breuer gaat graag in gesprek met jongeren over corona en passende maatregelen. Wil je ook meedenken? Stuur haar een bericht via Twitter, of stuur haar een email. Je mag ook mailen naar Trilokaal raadslid van Duijvenbode (zie fractiepagina).

Alleen samen kunnen we het virus bestrijden!

Coalitie presenteert kompas voor Kadernota als richting voor de begroting 2021-2024

De coalitie van VVD, Trilokaal en D66 roept het Teylingse college op om te komen met een sluitende begroting en meerjarenplanning in het najaar en doet tegelijkertijd voorstellen tot het doen van investeringen. De coalitie herkent dat de gemeente Teylingen dit jaar meer dan anders moeite zal moeten doen om de begroting en de meerjarenplanning duurzaam sluitend te krijgen. Tegelijk ziet de coalitie dat – zeker nu ten tijde van de coronacrisis – de gemeente Teylingen juist extra moet investeren in kwalitatieve voorzieningen in de gemeente. Deze coalitie is van mening dat we nu maatregelen moeten treffen, om mogelijk de financiële klap van Corona ook op te kunnen vangen.

De drie fractievoorzitters, Monique de la Rie (VVD), Frans van Swieten (Trilokaal) en Bart van der Ploeg (D66) zijn naar aanleiding van de Kadernota gelijk aan de slag gegaan. “Dat de tussenrapportage over de uitvoering van ons coalitieprogramma er zo goed uitziet is voor ons geen reden om nu tevreden achterover te leunen!” Integendeel.

Er is de drive om alles in het werk te stellen om Teylingen die fantastische gemeente te laten blijven, terwijl tegelijkertijd zware financiële tijden lijken te zijn aangebroken. Die hebben overigens enerzijds te maken met de kwaliteit en het hoge niveau van voorzieningen die we nastreven in Teylingen en anderzijds met hogere uitgaven dan door de inkomsten van het Rijk (via het Gemeentefonds) worden gedekt. Elke gemeente heeft daar mee te maken in Nederland.

Monique de la Rie: “In deze tijden moet eenieder zijn eigen ‘heilige huisjes’ ter discussie durven te stellen. Je kan de begroting als een boekhouder tegemoet treden, maar we zitten in de politiek in Teylingen om alleen het beste voor onze inwoners en bedrijfsleven na te streven. Natuurlijk moet het financieel wel verantwoord blijven. Maar de VVD wil nu geld reserveren om binnen korte tijd daadwerkelijk te kunnen investeren in bijvoorbeeld de winkelcentra en (binnen)sport. Dat we ‘lage lasten kampioen van de regio’ zijn en willen blijven, staat het doen van investeringen zeker niet in de weg”

Frans van Swieten: “We nemen onze verantwoordelijkheid. We kunnen de inwoners en onze ondernemers niet alleen lastigvallen met moeizame financiën. Investeren in bijvoorbeeld duurzaamheid is van groot belang – nu en in de toekomst. Deze coalitie kent de roep om meer binnensport accommodatie, combineer dat vooral met andere activiteiten zodat een efficiënt gebruik van de locatie ontstaat. En deze gemeente heeft de luxe om de toch benodigde investeringen te kunnen doen. Deze coalitie heeft een forse ambitie op het vlak van duurzaamheid en sport. Laten we hier nu geld voor opzij zetten en zo de mogelijkheden op tafel leggen. En het college op te roepen op korte termijn met uitvoeringsvoorstellen te komen in de raadsvergadering’.

Bart van der Ploeg: “We zijn in dit college gestapt om ook op sociaal gebied in Teylingen een hoog niveau te realiseren. Dat het Rijk ons hierin onvoldoende compenseert is voor deze coalitie geen reden ons sociaal gezicht niet ook in concrete maatregelen en beschikbaarheid van voorzieningen te laten zien. Laatst hebben we nog een voorstel uit het college gekregen om het recht op extra middelen voor meer mensen (net boven de minimumgrens) mogelijk te maken. Dat voelt goed. Ook willen we dat er geld opzijgezet wordt om inderdaad de plannen met betrekking tot de Ruïne van Teylingen en duurzaamheidsmaatregelen die zich op termijn terugverdienen mogelijk te maken”.

Het kompas kan hier bekeken worden: Kompas Coalitie

Trilokaal blij met steun voor Veteranenstichting

Tijdens de Commissie Welzijn verleden week heeft wethouder Arno van Kempen aangekondigd dat er vanuit HLT een voorstel wordt voorbereid om het Veteranenontmoetingscentrum in Sassenheim financieel te ondersteunen. Dit als antwoord op een rondvraag van Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode naar een statusupdate over het eventuele redden van het Veteranenontmoetingscentrum. Trilokaal heeft zich hier de afgelopen jaren herhaaldelijk voor ingespannen

De steun wordt niet zozeer gegeven om het ontmoetingscentrum in stand te houden, maar vanwege de zorgfunctie die het centrum heeft, aldus de wethouder. Financiële ondersteuning was hard nodig, want de landelijke steun stopt per 1 januari 2021 waardoor het voortbestaan van het centrum in gevaar zou komen. Trilokaal heeft zich sinds de verkiezingen in 2018 al uitgesproken over gemeentelijke steun voor het Vetarenencentrum. Na onder meer ingediende schriftelijke vragen is het verlossende woord er nu uit. Trilokaal is zeer verheugd met het voorgenomen besluit van de wethouder!

Trilokaal steunt leden met bloemen

Diverse bestuursleden, fractieleden en wethouder Hooij hebben zaterdag 2 mei bloemen gebracht bij alle leden van Trilokaal. Door het coronavirus hebben veel mensen het moeilijk en zijn mensen sneller eenzaam omdat het sociale leven stil is gevallen. Om de leden van Trilokaal een hart onder de riem te steken in deze tijden kregen zij allemaal een bosje tulpen overhandigd.

De actie werd gestart door fractievoorzitter Frans van Swieten, die het eerste bos bloemen overhandigde aan oud-wethouder Rob ten Boden en zijn vrouw. Ook wethouder Heleen Hooij was van de partij en ze liet zich informeren wat de leden zoal moeten doorstaan in deze lastige tijden. Uiteraard hielden de bezorgers bij deze actie anderhalve meter afstand.

Trilokaal wil goed contact blijven houden met haar achterban en de inwoners van Teylingen en door deze actie hopen zij aan een van haar speerpunten te voldoen; het continue creëren van betrokkenheid met de inwoners van Teylingen en de leden van de partij. Ook lid worden van dé lokale politieke partij in Teylingen? Neem contact op met het bestuur via bestuur@trilokaal.nl.

Heleen Hooij officieel benoemd als wethouder Trilokaal

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 maart is Heleen Hooij officieel benoemd als wethouder in Teylingen. Zij brengt naast 14 jaar ervaring als raadslid ook 3 jaar ervaring als wethouder mee. De fractie en het bestuur van Trilokaal zijn verheugd met de benoeming van Heleen.

Direct na haar benoeming gaf Heleen aan dat zij zich zal inzetten samen met raad, college, inwoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren om resultaten te bereiken. Resultaten die voor de inwoners van Teylingen belangrijk zijn. Zij voegde daaraan toe dat zij wethouder voor alle politieke partijen wil zijn. Binnenkort zal zij kennis maken met de fracties en vernemen welke zaken voor hen belangrijk zijn en de rol die Heleen daarin kan spelen.

Heleen heeft participatie als belangrijk speerpunt want “samenwerken is de sleutel voor het oplossen van problemen”. Haar portefeuille kent onder andere de volgende onderdelen: duurzaamheid, energietransitie, afvalverwerking, natuur en groen. “Kortom voldoende uitdagingen waar ik mee aan de slag ga!” meldde Heleen enthousiast.

Zij voegde daaraan toe de komende tijd op pad te gaan om ter plekke te worden geïnformeerd over zaken die nu spelen, die in voorbereiding zijn of in de nabije toekomst aandacht vragen. Heleen gaf aan zichtbaar en benader te willen zijn voor inwoners, organisaties en ondernemers in Teylingen.

Voorafgaand aan de benoeming van Heleen werd een debat gevoerd over het verlenen van ontheffing ingezetenschap. Zij stapt halverwege de raadsperiode in als wethouder en dan is het gebruikelijk de raad ontheffing te vragen. Uiteindelijk stemde 21 raadsleden voor deze ontheffing en 1 tegen waardoor Heleen in Heemstede mag blijven wonen.

Trilokaal maakt hiermee een uitzondering voor het ingezetenschap binnen eigen gemeentegrenzen, onder andere vanwege de korte tijd die nog resteert in deze raadsperiode. Aan de hand van de strenge eisen van de Raad en van Trilokaal is er geen kandidaat binnen Teylingen gevonden die aan de kwaliteitseisen voldeed én direct beschikbaar was. Met Heleen Hooij is er een zeer gemotiveerde en bestuurlijk ervaren wethouder gevonden die vastberaden is om de komende twee jaar mooie resultaten neer te zetten in het College.

De fractie kijkt uit naar de samenwerking met Heleen in de raad en wenst haar heel veel succes!