Oppositie Teylingen: ‘Leerlingenvervoer naar andere wethouder’

Oppositiepartijen ChristenUnie, PvdA en Trilokaal willen dat de portefeuille Leerlingenvervoer bij een andere wethouder belegd wordt. Directe aanleiding voor dit voorstel is de reactie van verantwoordelijk wethouder Kees van Velzen op de publicatie van privacygevoelige informatie op het openbare aanbestedingsplatform Tenderned in de commissie Welzijn. Volgens de partijen was de inbreng van de wethouder ‘weinig invoelend’, ‘onzorgvuldig’ en op bepaalde punten pertinent onjuist. De oppositiepartijen wijzen er bovendien op dat het niet de eerste keer is dat Van Velzen op dit dossier in de problemen komt. De drie partijen willen hierover bij de raadsvergadering van 28 september in gesprek met de coalitiepartijen.

Begin september berichtte RTL dat een twintigtal gemeenten in Nederland bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer privacygevoelige informatie op de aanbestedingssite Tenderned had gepubliceerd. Op de site werden ritgegevens vermeld zodat potentiële vervoerders een inschatting konden maken van de afstanden en de daar mee gepaard gaande kosten. In een aantal gevallen betekende dit dat gegevens herleidbaar waren naar adressen en kinderen.

Fractievoorzitter Elsbeth Koek (PvdA): ‘De commissie heeft dit op de agenda gezet omdat we de wethouder de gelegenheid wilden geven om uit te leggen wat er was gebeurd en wat hij er aan gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. De wethouder koos er echter voor om de verantwoordelijkheid deels van zich af te schuiven door te stellen dat de problemen waren veroorzaakt doordat je het via internet moest aanbesteden en dat de gemeente een stichting opdracht had gegeven om de aanbesteding te verzorgen’.

Frans Nederstigt (ChristenUnie): ‘Wat ons vooral dwars zit is dat het hier om een kwetsbare groep inwoners gaat. Dan zou een reactie van een wethouder invoelender moeten zijn. Bovendien is het niet de eerste keer dat de wethouder op dit dossier en op deze manier in de fout gaat en niet de eerste keer dat deze wethouder tijdens een commissie uitspraken doet die alleen maar meer onrust veroorzaken of gewoon niet juist zijn. Het heeft er bij onze fractie toe geleid dat we niet langer het vertrouwen hebben dat dit gevoelige dossier bij deze wethouder op de juiste plek is’.

Ook Dion Piket (Trilokaal) is kritisch ten aanzien van het optreden van de wethouder: ‘Wij vinden dat het gaat om een datalek dat onder zijn verantwoordelijkheid is ontstaan. Vervolgens heeft de wethouder wel laten uitzoeken wat de definitie is van een datalek, maar niet of er alternatieven zijn bij het aanbesteden. Terwijl op de website van Tenderned nota bene met wetsartikelen uit de Aanbestedingswet staat uitgelegd hoe te handelen bij het moeten verstrekken van privacygevoelige informatie’.

Standpunt Trilokaal over inhuur experts door gemeente

Op 7 september meldden de NOS en het AD dat de gemeente Teylingen ruim 250.000 euro heeft betaald voor de inhuur van een externe deskundige. Trilokaal heeft zich verbaasd over de hoogte van dit bedrag en heeft daarom om opheldering gevraagd bij het College.

Het College heeft in een reactie aan de raad laten weten dat het bedrag klopt, maar dat de situatie genuanceerder ligt. De kosten komen niet ten laste van de gemeente en zijn daarom ook geen onderdeel van de gemeentebegroting. In plaats daarvan worden de kosten gedragen door de projectontwikkelaars ten behoeve van het project Hooghkamer.

Omdat transparantie bij dergelijke zaken van groot belang is, zal Trilokaal een motie indienen tijdens de Commissievergadering BFT van woensdag 13 september. Met deze motie wil Trilokaal het College oproepen om te allen tijde open en eerlijk te zijn over de bedragen die gemoeid zijn bij de inhuur van externe experts, en daarover structureel te rapporteren. Dit is tevens van belang om maatschappelijke onrust in het vervolg te voorkomen. Trilokaal vindt het daarbij belangrijk dat de discussie niet alleen gaat over de hoogte van het bedrag, maar ook over de keuze van de gemeente om een extern expert in te huren.

Trilokaal verheugd met uitkomst onderzoek DMT

Het College van B&W heeft het haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een DMT (Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen) afgerond. Trilokaal is zeer verheugd met de resultaten van het onderzoek, die er sterk op wijzen dat het oprichten van een DMT tot de mogelijkheden behoort. Wat Trilokaal betreft wordt er spoedig ingezet op scenario 3 uit het raadsvoorstel. Bij deze variant wordt er door de gemeente zelf een maatschappij opgericht die zich vooral met innovatieve en ambitieuze ideeën bezig gaat houden.

De DMT is een initiatief van Trilokaal ingediend in januari 2017. Het voorstel kon toen rekenen op brede steun in de gemeenteraad, waarna er een haalbaarheidsonderzoek werd gestart. De DMT heeft als doel om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente aan te jagen en te ondersteunen.

Tijdens de commissievergadering van 12 september wordt er opnieuw gesproken over dit onderwerp.

Standpunt Trilokaal inzake mogelijke komst bouwmarkt

Vanwege de opgelaaide discussie over de mogelijke komst van een bouwmarkt aan de Oosthoutlaan in Voorhout wil Trilokaal open en transparant zijn over haar standpunt.

Wij betreuren dat andere partijen voorbarig zijn geweest in het aanwakkeren van een onnodige discussie. Trilokaal gunt Teylingen een bouwmarkt, maar we zullen eerst de aanvraag moeten ontvangen en behandelen conform het beleid wat er ligt. Mocht een beleidswijziging gewenst zijn, dan willen we als Trilokaal meedenken met onze inwoners en de aanvragers.

Als gevolg hiervan zal Trilokaal bij de aankomende gemeenteraad van donderdag 29 juni tegen het voorstel van ChristenUnie en PVDA stemmen om de komst van een bouwmarkt bij voorbaat tegen te houden. Als Trilokaal zijn wij er voorstander van om te kijken of de komst van een bouwmarkt past binnen het huidige beleid. Trilokaal is dus niet tegen de komst van een bouwmarkt, maar houdt graag de opties open om dit te bespreken met inwoners en ondernemers. Met dit standpunt willen wij tegemoetkomen aan hun wensen.

 

Fons Welters benoemd tot algemeen bestuurslid Trilokaal

Op maandag 24 april heeft de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) van Trilokaal plaatsgevonden. Op deze avond is er in samenspraak met de leden gesproken over de campagne en de te varen koers. Tijdens de vergadering is Fons Welters unaniem gekozen tot nieuw algemeen bestuurslid. Verder zal Trilokaal-lid Martijn van Duijvenbode per direct de rol van fractieondersteuning op zich nemen.

Met de benoeming van Fons komt het bestuur weer op een totaal van vier leden. Fons sloot zich begin dit jaar aan bij Trilokaal na het volgen van de cursus Politiek Actief in de gemeente Teylingen. Fons, inmiddels gepensioneerd, heeft jarenlange nationale en internationale ervaring als bestuurslid o.a. bij verfconcern Akzo Nobel. Momenteel is hij actief als vrijwilliger bij het Sikkens Museum in Sassenheim. Wij wensen Fons veel succes in zijn rol als bestuurslid!